12 януари 2022 г.

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Филмът има за цел да разясни функционалностите и да обучи бъдещите ползватели на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика, как да боравят с платформата и да се възползват от предимствата и ползите ѝ. Филмът ще допринесе за увеличаване на броя на използващите платформата лица чрез разясняване на функционалностите й и предоставяне на бърза, лесна, достъпна и ефективна нагледна информация.

Видеоклипът вижте тук:

5 януари 2022 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика".Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта.

Участие в конференцията ще вземат:

- инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;
- инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;
- инж. Георги Зашев – специалист „Информационно-комуникационни технологии“;
- Виктория Белоконска – експерт „Tретиране на отпадъци“;
- Мариета Караникова – експерт „Управление на отпадъците“;
- Здравка Виденова – специалист „специалист „Информационно-комуникационни технологии“.

Модератор на събитието: Елица Христова – експерт „Информация и комуникация“.

Конференцията ще се проведе на 12 януари 2022 г. от 11:00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.

Моля, заявете Вашето участие до 18:00 ч. на 11 януари 2022 г. като попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/65PHNFNwhEYfe2sZA
След регистрация ще получите линк за достъп до онлайн конференцията.

Вашето участие е важно за нас!

BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика

МАГИСТЕРИУМ ООД имаше удоволствието да подпише на 03/08/2020 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.009-0036-C01 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз. Разработването на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика цели да допринесе към практическо прилагане на модели за кръгова икономика, чрез предоставяне на потребителски ориентирана информация за възможностите за предотвратяване образуването на битови отпадъци и подготовката за повторно използване и/или рециклиране на битови отпадъчни материали.

Основна цел

Основната цел на проектното предложение е да ангажира пряко бизнеса, неправителствения и гражданския сектор, като преки участници и ползватели на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика, като по този начин, от една страна обогати познанията им чрез предоставяне на разбираема и потребителски ориентирана информация, и от друга ги насърчи към увеличаване дела на предотвратените битовите отпадъци, стимулиране предаването на битовите отпадъчни материали за подготовка за повторна употреба и/или рециклиране с тяхното пряко участие.

Специфични цели

Специфична цел 1: Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци, в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в процесите по разделно събиране.

Специфична цел 2: Осигуряване на информиран избор за увеличаване дела на предотвратените битови отпадъци и подготовката за повторна употреба и/или рециклиране битови отпадъчни материали.

Статус

В изпълнение от 18.08.2020 г.

Начална дата 18.08.2020 Крайна дата 18.07.2022

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0036-C01/03.08.2020

Общ бюджет 386 339,08 BGN БФП 370 456,68 BGN Собствено финансиране 15 882,40 BGN

Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

17 декември 2021

Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Представиха официално резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на платформата за кръгова икономика CEMIS.BG

На публично събитие в Национален пресклуб БТА бяха представени резултатите и постигнатия ефект след публичното пускане в експлоатация на CEMIS. Това е първата и единствена до момента отворена платформа, която предоставя информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване живота на използваните в домакинството продукти. Нейното официално публикуване в интернет пространството се състоя на 30 септември 2021 г. и от този момент тя стана публично достъпна за всички, заинтересовани от прилагане на моделите за кръгова икономика.

На събитието в БТА създателите на CEMIS изнесоха данни за броя на потребителите, до които тя е достигнала от момента на нейното официално пускане в експлоатация, за активността им и взаимодействието с тях. Ръководителят на проекта инж. Цветомир Калчев сподели информация за разрастването на платформата и подчерта, че само за два месеца след София към нея са се присъединили и общините Враца и Никопол.
За по-малко от 3 месеца информацията от платформата достигна до над 100 000 потребители, като над 8 000 от тях се възползваха от данните и възможностите, които тя предлага.

През м. декември беше публикуван и първият рекламен видеоклип, който за по-малко от седмица бе изгледан над 10 000 пъти.

Специалистът по информационно-комуникационни технологии инж. Георги Зашев разказа за новите функционалности на CEMIS, за възможността за обратна връзка и все по-голямата роля на потребителите и интеракцията с нея. За обогатяването на платформата с ново съдържание и за секцията, предназначена за деца и младежи разказа инж. Димитринка Калчева.
„Разделът „За деца и младежи“ е разработен специално за деца в училищна и предучилищна възраст. Разделът ще съдържа интересна и образователна информация, игри и предизвикателства с екологична насоченост, които целят да им поднесат достъпно и разбираемо информацията, така че от най-ранна възраст да разберат важността от разделното събиране на отпадъци, рециклирането и отговорната употреба на ресурсите. Целта ни е да мотивираме децата да бъдат лидери в промяната към кръгова икономика“, споделиха създателите на платформата.

Цялото събитие вижте тук:
Press conference BTA 16 December, 2021

Платформата е разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС с бенефициент МАГИСТЕРИУМ ООД.

14 декември 2021

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS –
информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Уважаеми дами и господа,


Имаме удоволствието да Ви поканим на официалното събитие за представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG – информационна платформа за кръгова икономика. На събитието ще бъдат представени резултатите и ефекта два месеца след публикуване на платформата в публичното пространство. Ще бъдат изнесени данни и информация за броя на потребителите, до които тя е достигнала от момента на нейното официално пускане в експлоатация, за активността на потребителите и взаимодействието с тях. Екипът на проекта ще разкрие данни за бъдещите планове за разрастването и разширяването на платформата с нови данни и функционалност, за включването на нови общини в нея и за новите предложения за партньорства.


Участници:
инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;
инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;
инж. Георги Зашев – Специалист „Информационно-комуникационни технологии“;
Модератор на събитието: Елица Христова – служител „Информация и комуникация“.


Събитието ще се състои на 16.12.2021 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.
Регистрация за участие: https://forms.gle/NyqaQz3Ta7tM6CpN7


Събитието е отворено за медиите и широката общественост. Няма ограничение в броя на участниците от една организация.


Повече информация за проекта можете да намерите на: https://www.cemis.bg/ и https://magisterium.bg/bg/home/projects/bg0036/

07 декември 2021

Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Видеоклипът има за цел да популяризира ползите, възможностите и целите на информационната платформа, да достигне до целевите групи и широката общественост и да насърчи включването на общността и активното й използване.

Видеоклипът вижте тук: https://www.youtube.com/watch?v=CaIOD_u74Vk

Прочети повече ...

03 декември 2021

Интервю по Програма „Хоризонт“ на БНР за разрастването на информационна платформа CEMIS

Интервю по Програма „Хоризонт“ на БНР за разрастването на информационна платформа CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Интервюто чуйте тук: https://www.youtube.com/watch?v=Geu9dWQ4akU

Прочети повече ...

01 декември 2021

Интервю на инж. Калчев за информационната платформа CEMIS по БНР

Къде можем да изхвърлим битовите си отпадъци или да предадем ненужните си вещи? Как да стигнем лесно и бързо до тази информация?

Как се роди идеята за платформа за кръгова икономика в улеснение на гражданите и бизнеса. Каква друга информация можем да намерим в платформата www.cemis.bg?

Отговорите на всички тези въпроси и много други чуйте в интервюто на инж. Цветомир Калчев за БНР, програма Хоризонт.

В интервюто ще чуете също как ще се разраства платформата за кръгова икономика CEMIS и кои нови общини ще се присъединят скоро към нея.

Интервюто чуйте тук: https://www.youtube.com/watch?v=cY1ZH_1bNv4

Прочети повече ...

25 ноември 2021 г.

Това е втората община след София, която ще предоставя на гражданите си информиран избор за кръгова икономикаСамо месец след официалното си стартиране CEMIS.BG се разрасна с още едно населено място. Враца е втората община, която се включва в платформата за кръгова икономика. По този начин нейните граждани ще могат да се информират за местата за предаване на образуваните битови отпадъчни материали, както и за възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и оползотворяване.

CEMIS е първата и единствена до момента платформа, която обобщава наличната на територията на общината информация за всички места за предаване на опаковки, текстил, автомобилни гуми, батерии, електроника, опасни отпадъци и др., както и за наличните компостери и площадки за разделно събиране на отпадъци и техните точни локации.

Платформата ще помогне на врачани да открият предимствата на кръговата икономика, като се научат да превръщат стоките след тяхното използване в ресурс за повторна употреба и да стимулират вторичното производство и рециклирането, да намаляват образуването на отпадъци и да удължават жизнения цикъл на продуктите. Чрез нея всеки заинтересован може лесно, бързо и удобно да намира информация за обектите за разделно събиране и предаване на битови отпадъчни материали или употребявани стоки и вещи на територията на общината.

CEMIS предоставя и полезна информация за предимствата на кръговата икономика, видовете отпадъци и свързаното с тях законодателството. Голямото й предимство е форумът, в който регистрираните потребители могат да обменят информация помежду си и сами да инициират заемане или споделяне на вещи и стоки като по този начин предотвратяват образуването на отпадъци. По този начин платформата се превръща в публично споделено пространство, в което всеки потребител може да изпраща информация за местата, на които могат да се предават отпадъци, за наличните в кварталите сервизи, услуги, провеждани кампании, инициативи, срещани добри практики и дори идеи за създаване и развитие на модели за кръгова икономика.

Бъдещите ползватели на CEMIS обхващат всички групи на врачанската общественост – от жителите, малкият квартален бизнес и неправителствен сектор, до организациите за оползотворяване на отпадъци, рециклиращата индустрия и администрацията. Една от основните цели на платформата е да бъде постигната повишена информираност, която от своя страна да доведе до създаване на ресурсно ориентирана общност с повишено самосъзнание и с ясно представени възможности за намаляване образуването на битовите отпадъци и повишаване дела на предадените за повторна употреба и/или рециклиране битови отпадъчни материали.

Доброто сътрудничество между инициаторите на проекта и общинската администрация на Враца ще бъде предпоставка за ангажирането на гражданите, бизнеса, НПО сектора на територията на общината с цел мотивиране на тяхното пряко участие в кръговата икономика. Основна цел е да бъде формирано обществено съзнание и култура по въпросите на устойчивостта, пестенето на ресурси и енергия, рециклирането на отпадъци, повторното използване на материалите и ресурсите и др.

Платформата е разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, с бенефициент МАГИСТЕРИУМ ООД.

Прочети повече ...

09 ноември 2021 г.

Кампания за предаване на стари гуми

Започва кампания за предаване на стари гуми.
В периода от 05.11 – 20.11.2021 г. ГРАЖДАНИТЕ могат да предадат излезли от употреба гуми по един от следните начини:

- В автосервизите, където се извършва смяната на гуми.
- В столичните райони „Люлин“, „Връбница“, „Младост“, „Кремиковци“, „Банкя“, „Слатина“, „Овча купел“, „Красна поляна“, „Искър“, „Нови Искър“.

Вижте всички адреси за предаване на стари гуми на картата на CEMIS като маркирате иконата „Автомобилни гуми“ тук: https://cutt.ly/JTynHYi
Кампанията продължава до 21 ноември 2021 г.

Прочети повече ...

02 ноември 2021 г.

CEMIS.BG вече e в Google Play Магазин

Платформата за кръгова икономика CEMIS вече може да бъде открита в Google Play Магазин.
Можете да я изтеглите безплатно като приложение за вашия телефон и да имате достъп до цялото й съдържание на устройството си.
Как да ни намерите там?
Напишете CEMIS.bg в търсачката на Google Play Магазин
Или директно последвайте линка: https://play.google.com/store/apps/details…

Прочети повече ...

27 октомври 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД търси ново попълнение към екипа


Във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, фирма МАГИСТЕРИУМ ООД търси да назначи по реда на трудовото законодателство:

Технически сътрудник – 1 бр.
Очакваме: Висше образование – степен бакалавър в областта на икономическите, социалните, природните науки или еквивалент.

Предимства: Опит в проекти; Професионален опит; Инициативност, организираност и отговорност; Умения за работа в екип.
Отговорности:
Отговаря за поддържането на цялостен архив по изпълнение на проекта. Изготвя и поддържа регистри на документите в архива на проекта. Подпомага ръководителя на проекта при извършването на одити и проверки на място. Осигурява достъп на членовете на екипа до документацията по проекта, с цел изпълнение на задълженията им. Изготвя и актуализира електронен регистър на документацията по проекта и др.

Начин на провеждане на конкурса
1. Първи етап е подбор по документи.
2. Втори етап интервю.

Необходими документи за кандидатстване
1. Автобиография – европейски формат.
2. Копия от документи за завършено образование, квалификация и опит.
3. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.

Място и срок за подаване на документите
Документите за участие в конкурса можете да изпращате в срок до 29.11.2021 г. на следния е-mail: magisteriumbg@gmail.com

Лице за контакти:
Димитринка Калчева – Финансов мениджър на МАГИСТЕРИУМ ООД
Телефон за контакти: +359898598293

Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени на МАГИСТЕРИУМ ООД ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Прочети повече ...

25 октомври 2021 г.

Нова полезна информация в услуга на потребителите на CEMIS

В секция „Полезни връзки и сигнали“ тук https://www.cemis.bg/bg/useful/links/ вече могат да бъдат открити координатите на всички отговорни институции както в Столична община, така и за всеки район на територията на столицата. Можете да се информирате за техните ангажименти и отговорности.
CEMIS вече прави директна връзка с всички съществуващи платформи за подаване на сигнали, свързани с опазване на околната среда, нарушения на екологично законодателство, защита на човешкото здраве и др.
Вече няма нужда да търсите с часове в голямата мрежа. CEMIS събира цялата информация на едно място, а вие стигате до нея бързо, лесно и удобно.

Прочети повече ...

22 октомври 2021 г.

Нови теми във форума на CEMIS

Екипът на Магистериум създаде нови теми във форума на платформата CEMIS:
- Националното законодателство, свързано с управление на отпадъците;
- Компостиране;
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

В темите потребителите могат да зададат своите въпроси и да се възползват от знанията на модераторите: Вики, Мариета и Здрави или да споделят опит, идеи, предизвикателства и мнения.
Заповядайте на https://www.cemis.bg/bg/community/main-forum-cemis
Регистрирайте се и бъдете сред активните потребители на платформата, представители на една по-информирана и екологично отговорна общност.

Прочети повече ...

07 октомври 2021 г.

Платформата CEMIS беше представена в Дарик радио

Създателите на платформата CEMIS представиха нейните функционалности и ползи пред Ники Кънчев в предаването в Дарик радио. Пред водещия сем. Калчеви дадоха отговори на въпросите:
- Как се роди идеята за онлайн платформа за кръгова икономика;
- Как работи CEMIS и каква информация може да се намери в нея;
- Как са събрани и обобщени данните в платформата;
- Какви са ползите от нея за обществото, бизнеса и институциите.

От интервюто разбрахме, как да затворим кръга и ненужните уж неща да заработят пак и можем ли да намерим съмишленици в екологичния си поход.

Гледайте интервюто тук https://www.youtube.com/watch?v=SqkQ5kNacrs
И тук https://darikradio.bg/v-sofia-zaraboti-informacionna…
Влезте в CEMIS https://www.cemis.bg/bg/, информирайте се, живейте екологично!

Информационната платформа за кръгова икономика CEMIS.BG е разработена по проект BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Прочети повече ...

05 октомври 2021 г.

Видео от представянето на информационната платформа за кръгова икономика CEMIS.BG

Екипът на Магистериум ООД публикува видеото от провелото се на 30 септември 2021 г. официално събитие по представянето на информационната платформа за кръгова икономика CEMIS.BG. Видеото съдържа субтитри на английски.

Платформата е разработена по проект BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС."

Видео от срещата можете да видите тук: https://youtu.be/nhB0Hd9HAD8

Прочети повече ...

30 септември 2021 г.

Представиха CEMIS.BG – първата информационна платформа за кръгова икономика

На 30 септември в Национален пресклуб БТА беше представена информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, разработена по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Пред медии, партньори, граждани и експерти, платформата беше официално пусната в експлоатация, а нейните функционалности бяха демонстрирани от инж. Цветомир Калчев и от екипа, работил по проекта през последната една година.

Платформата обобщава наличната на територията на Столична община информация, както за местата на които могат да бъда предавани образуваните битови отпадъчни материали, така и на възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и оползотворяване.

За своите потребители, платформата цели осигуряване на информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване жизненият цикъл на продуктите. Целевите групи и ключови ползватели на платформата сме всички ние – от жителите, малкият квартален бизнес и неправителствен сектор до организациите за оползотворяване на отпадъци, рециклиращата индустрия и администрацията. По време на събитието бяха представени изградената платформа за кръгова икономика, нейните функционалности, ползи, предимства и възможности.

Web:
https://www.cemis.bg/
https://magisterium.bg/

Facebook:
https://www.facebook.com/cemis.bg
https://www.facebook.com/Magisterium.Ltd
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magisterium-ltd/

Прочети повече ...

20 септември 2021 г.

Покана за официалното представяне на CEMIS.BG – ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ПОКАНА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА CEMIS.BG – ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика",

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на официалното представяне на CEMIS.BG – информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Събитието ще се проведе на 30 септември от 11:00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе" 49 и онлайн в платформата Zoom.

Събитието има за цел да представи изградената платформа за кръгова икономика, нейните функционалности, ползи и възможности.

Моля, заявете Вашето участие до 16:00 ч. на 28 септември 2021 г. като попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/xHLxQnVoM9tbkeo49

Събитието е отворено за медиите и широката общественост.

Няма ограничение в броя на участниците от една организация.

Повече информация за проекта можете да намерите на: https://magisterium.bg/bg/home/projects/bg0036/

Вашето участие е важно за нас!

За повече информация, моля, отворете прикачения файл.

МАГИСТЕРИУМ ООД

Консултантска компания

+359893770478

https://magisterium.bg/

Прочети повече ...

07 септември 2021 г.

За екипа на Магистериум ООД е удоволствие да представи официално логото на информационната платформа за кръгова икономика

CEMIS – CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM.

Признателни сме на всички вас, които ни помогнахте с коментари при организираното допитване. Благодарение на ценните ви насоки и съвети, стигнахме до решението да изберем изчистено лого, изпълнено със символика и съдържащо основната идея проекта. Очаквайте скоро да представим готовата платформа и тя да бъде достъпна за обществеността и бизнеса.

Още за CEMIS:
CEMIS е информационна платформа, предоставяща информиран избор за:
- Къде са най-близките места до нашия дом или офис за разделно изхвърляне/предаване на отпадъци или употребявани стоки и вещи?
- Как да удължим жизнения цикъл на продуктите, т.е. възможно най-дълго да споделяме, заемаме, повторно използваме, поправяме и рециклираме съществуващи материали и продукти?
- Как да превърнем стоките след тяхната употреба в ресурс за повторна употреба и да стимулираме вторичното производство?

Информационната платформа CEMIS е създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД в рамките на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз".

Повече информация за проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика" можете да намерите тук: https://magisterium.bg/bg/home/projects/bg0036/

Прочети повече ...

18 август 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД с нов експерт в екипа си

След проведен конкурс по реда на Кодекса на труда към екипа на МАГИСТЕРИУМ ООД се присъедини още един експерт. Мариета Караникова е с над 21 г. професионален опит в подготовка на проектни предложения и документация за възлагане на обществени поръчки, ръководи и координира изпълнението на дейности по различни проекти. Притежава опит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Леонардо да Винчи“, „Еразъм +“ и др. Сертифициран обучител е от Международната организация на труда по програмата „Създайте вашата бизнес идея“, „Стартирай собствен бизнес“ и „Разширете своя бизнес“.

С новото попълнение МАГИСТЕРИУМ ООД продължава своята политика да поддържа високо квалифициран екип от професионалисти за управлението и изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Прочети повече ...

16 август 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

Срокът за подаване на оферти е 24.08.2021
Повече информация за условията и документите може да намерите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/50ced225-c955-4066-9aba-663d27e5a75a

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

16 август 2021 г.

Актуализирана е Комуникационната стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, обхващаща целия период на изпълнение на дейностите.

Целта на комуникационната стратегия е да представи проекта с неговата визия, цели и дейности пред различните целеви групи и пред обществеността, както и да ги запознае с ползите и резултатите от неговото реализиране. Да популяризира възможностите на платформата, ползите от нейното въвеждане и екологичната ангажираност и действия на местните власти, бизнеса и обществеността. Същността на комуникационния план се изразява в реализиране на мерки и дейности, свързани с популяризиране на резултатите от проекта и дефинирана спрямо потребностите на разгледаните целеви групи.

Комуникационната стратегия ще се реализира при пълно спазване на мерките и реквизитите, съгласно Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия.

Проектът за PR стратегия можете да изтеглите от тук: ComunicationPlan_BG0036.pdf

Прочети повече ...

19 юли 2021 г.

Видео материали от провелата се на 30 юни 2021 г. встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“

Уважаеми колеги,

С удоволствие споделяме с вас материалите от провелата се на 30 юни 2021 г. встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Презентацията от встъпителната конференция можете да намерите тук: PrVstDoklad_BG0036_Final.pdf

Ние оставаме на ваше разположение за допълнителни идеи и сътрудничество.
До нови срещи!

Екип на Магистериум ООД

Прочети повече ...

30 юни 2021 г.

На 30 юни 2021 г. се състоя встъпителна конференция по проект номер BG16M1OP002-2.009-0036 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Конференцията се проведе в Национален пресклуб БТА, а участниците имаха възможност да се включат и онлайн чрез платформата Zoom. Събитието привлече участници от държавна и общинска администрация, бизнес, неправителствен и граждански сектор, широката общественост и медиите.

Презентатори в конференцията бяха Цветомир Калчев, ръководител на проекта; Виктория Белоконска, тематичен експерт „Събиране и третиране на отпадъци“; Георги Зашев, специалист „Информационно-комуникационни технологии“ и Елица Христова, експерт „Информация и публичност“.

В рамките на конференцията експертите представиха дейностите по проекта, неговите цели, предимства, ползи, възможности, очаквани и постигнати до момента резултати. В последвалата дискусия след края на презентационната част експерти и участници поставиха важни въпроси, обсъдиха нови идеи и потвърдиха своето бъдещо партньорство и сътрудничество.

От името на целия екип на МАГИСТЕРИУМ ООД благодарим на всички за участието в провелата се встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Цялата презентация може да бъде свалена от тук: PrVstDoklad_BG0036_Final.pdf

Прочети повече ...

24 юни 2021 г.

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие във встъпителна конференция по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Конференцията ще се проведе на 30 юни от 10:00 до 12:00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.

Събитието има за цел да представи дейностите и напредъка по проекта, неговите цели, предимства и възможности пред заинтересованите страни, целевите групи и широката общественост.

Моля, заявете Вашето участие до 16:00 ч. на 28 юни 2021 г. като попълните следната регистрационна форма:
https://forms.gle/FRbqpp6ZeEUyc4wA7.


Събитието е отворено за медиите и широката общественост.
Няма ограничение в броя на участниците от една организация.

Повече информация за проекта можете да намерите на:
https://magisterium.bg/bg/home/projects/bg0036/

Прочети повече ...

18 юни 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД търси ново попълнение към екипа


Във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, МАГИСТЕРИУМ ООД търси да назначи по реда на трудовото законодателство:

Експерт за работа с данни/тематичен експерт – 1 бр.
Предимства: Опит в проекти; Професионален опит; Инициативност, организираност и отговорност; Умения за работа в екип.
Отговорности:
Участва в изпълнението на одобрените дейности по проект №BG16M1OP002-2.009-0036: Подготовка на експертни анализи и изследвания, Разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, Популяризиране на резултатите от проекта.
Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение информационното обезпечаване;
Извършване на оценка на наличната информация и данни и подход за набиране на допълнителни такива, при установена необходимост и/или дефицит; Изготвяне на анализ и препоръки за подход, визуализация и представяне на информацията, и възможностите за предотвратяване образуването на битови отпадъци, и предаване за подготовка за повторна употреба, и/или рециклиране на битовите отпадъчни материали, работа с база данни и др.

Начин на провеждане на конкурса
1. Първи етап е подбор по документи.
2. Втори етап интервю.

Необходими документи за кандидатстване
1. Автобиография – европейски формат.
2. Копия от документи за завършено образование, квалификация и опит.
3. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни.

Място и срок за подаване на документите
Документите за участие в конкурса можете да изпращате в срок до 19.07.2021 г. на следния е-mail: magisteriumbg@gmail.com

Лице за контакти:
Цветомир Калчев – Управител на МАГИСТЕРИУМ ООД
Телефон за контакти: +359893770478

Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени на МАГИСТЕРИУМ ООД ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Прочети повече ...

14 юни 2021 г.

Помогнете ни да си изберем лого на информационната платформа за кръгова икономика!


Вижте разработените варианти на лого тук https://forms.gle/UUrr2egN2SjzvAFE6 и #гласувайте за това, което най-много ви харесва.

Повече информация за проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ можете да намерите тук: https://magisterium.bg/home/projects/bg0036/

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

1 юни 2021 г.

МАГИСТЕРИУМ ООД избра изпълнител на кампанията за популяризиране на проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036


РЕКЛАМЕН МАРКЕТ ЕООД е фирмата, която ще популяризира резултатите от АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0036-С001 за проект „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие на ЕС.

За популяризиране на проекта ще бъде проведена интензивна кампания, съдържаща множество взаимно координирани мерки, комуникационен микс, съчетаващ рекламни, медийни и ПР инструменти, с цел максималното популяризиране на възможностите на разработваната в рамките на проекта платформа, ползите от нейното въвеждане, и екологичната ангажираност и действия на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор и обществеността.

Повече информация за проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ можете да намерите тук: https://magisterium.bg/news/

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

21 май 2021 г.
Продължава работата по информационната платформа за кръгова икономика, разработена от екипа на МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“. Платформата се тества на всеки един етап от изграждането си и ще бъде пусната в експлоатация в заложените работни срокове.

Ако проявявате интерес и сте представител на администрация, юридическо лице, неправителствена организация, сдружение или друга правна форма, работещи в областта на околната среда и/или срещащи предизвикателства в областта на управление на отпадъците, може да заявите Вашето желание за външно тестване на разработваната пилотна платформа. Заявките за тестване на пилотната демонстрационна платформа за кръгова икономика може да подавате на https://forms.gle/Ma5AoJtB3LLoMNCPA в срок до 31 май 2021 г.

Зад проекта стои екипът от експерти на МАГИСТЕРИУМ ООД, който в партньорство с редица институции и организации осъществи задълбочено проучване и анализ на основните нужди, затруднения и съществуващи добри практики в сектор „Отпадъци“. Доброто сътрудничество с бизнеса, администрацията и неправителствения сектор даде възможност на екипа на проекта да обедини пространствени и непространствени данни от различни източници и да работи по осигуряването на лесен достъп за гражданите чрез ресурсите на глобалната мрежа.

Повече информация за проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ можете да намерите тук: https://magisterium.bg/news/

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

6 април 2021 г.
МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, “финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, съфинансиран от ЕФРР на ЕС, на 06/04/2021 г.

Срокът за подаване на оферти е 19.04.2021 г.
Повече информация за условията и документите може да намерите на https://eumis2020.government.bg/bg/8023f658/Offers/Index

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

6 април 2021 г.
Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

Екипът на Магистериум ООД разработи Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, обхващаща целия период на изпълнение на дейностите.

Целта на комуникационната стратегия е да представи проекта с неговата визия, цели и дейности пред различните целеви групи и пред обществеността, както и да ги запознае с ползите и резултатите от неговото реализиране. Да популяризира възможностите на платформата, ползите от нейното въвеждане и екологичната ангажираност и действия на местните власти, бизнеса и обществеността. Същността на комуникационния план се изразява в реализиране на мерки и дейности, свързани с популяризиране на резултатите от проекта и дефинирана спрямо потребностите на разгледаните целеви групи.

Комуникационната стратегия ще се реализира при пълно спазване на мерките и реквизитите, съгласно Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия.Проектът за PR стратегия можете да изтеглите от тук: PRStrategyProjectBG0036.pdf
Прочети повече ...

4 март 2021 г.
МАГИСТЕРИУМ ООД премести и инсталира сървърът, на който е внедрена базата данни на информационната платформа по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, в специално пригоден за целта дейта център.

Осигурената услуга за колокация ще ни даде възможност да осигурим максимална сигурност и непрекъсваемост на платформата и да се възползваме от привилегиите на високата скорост на интернет свързаността, осигуреността на оборудването и захранването, както и устойчивостта към природни бедствия.

Екипът от експерти по проекта продължава работата си по информационната платформа, като предстои пилотният демонстрационен модел за кръгова икономика да бъде тестван на всеки един етап от изграждането на заложените модули.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

2 март 2021 г.
Напредва работата по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

Информационната платформа е почти напълно готова по отношение на дизайн, архитектура, навигация и визуализация и в момента е на етап попълване на пространствените и непространствени данни, които ще осигурят комбинирано представяне на потребителски ориентирана информация.

Благодарим на нашите партньори от Екопак България АД, БалБок Инженеринг АД, Texcycle, Тексайд България ЕООД, ЕКОБУЛПАК АД, Share Waste и Столична Община за споделените данни, чрез които ще предоставим на потребителите систематизиран и информиран избор за възможностите за предотвратяване или намаляване на образуваните битови отпадъци, подготовката за разделно събиране, повторна употреба и/или рециклиране на битовите отпадъчни материали.

Предстои пилотният демонстрационен модел за кръгова икономика да бъде тестван както на ниво разработка, така и на всеки един етап от изграждането на заложените модули.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

15 февруари 2021 г.
МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2 по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

В процес е разработването на информационна платформа, която ще обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и ще осигурява комбинирано представяне на потребителски ориентирана информация за различен кръг целеви групи, администрация, неправителствен сектор, бизнес и общественост.

Платформата ще предоставя на потребителите систематизиран и информиран избор за възможностите за предотвратяване или намаляване на образуваните битови отпадъци, подготовката за разделно събиране, повторна употреба и/или рециклиране на битовите отпадъчни материали. Преди да бъде въведен в експлоатация и интегриран, пилотният демонстрационен модел за кръгова икономика ще бъде тестван както на ниво разработка, така и на всеки един етап от изграждането на заложените модули.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Прочети повече ...

18 януари 2021 г.
Доклад по дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД изготви и публикува доклад във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“ по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“.

Докладът обобщава идентифицираните основни нужди на дефинираните целеви групи, както и информационните пропуски и затруднения в сектора към момента на подготовката му и включва конкретни предложения за тяхното посрещане, мерки за преодоляване им, включително препоръки за последващи действия.

Посочват се и най-подходящите, според експертното мнение на екипа по проекта, начини за включване на наличните данни, структура на визуализация и приложения.Текстовете в доклада, съдържащи специфични характеристики и информация за алгоритмите и подходите за разработване на платформата, са с ограничен достъп.

Изготвеният доклад не следва да се приема като окончателен, затворен документ, а като надграждащ наръчник за разработване и разпространяване на възможностите и добрите практики за прилагането на модели на кръгова икономика, в т.ч. възможности за предотвратяване образуването на отпадъци.

The report is available here.
Прочети повече ...

5 януари 2021 г.
Встъпителна конференция по проект BG0036

На 17 декември се проведе онлайн встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Събитието привлече участници от всички целеви групи – държавна и общинска администрация, бизнес, неправителствен и граждански сектор и широката общественост.

Презентатори в конференцията бяха Цветомир Калчев, ръководител на проекта; Елица Христова, модератор; Светлана Божкова, тематичен експерт „Управление на отпадъците“; Виктория Белоконска, тематичен експерт „Събиране и третиране на отпадъци“ и Георги Зашев, тематичен експерт „Информационни технологии и бази данни“.

В рамките на конференцията експертите представиха дейностите по проекта, неговите цели, предимства, ползи и възможности. В последвалата дискусия след края на презентационната част експерти и участници поставиха важни въпроси, обсъдиха нови идеи и потвърдиха своето бъдещо партньорство и сътрудничество.

От името на целия екип на МАГИСТЕРИУМ ООД благодарим на всички за участието в провелата се встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Цялата презентация може да бъде свалена от тук.

Прочети повече ...

4 януари 2021 г.
Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Г-н Калчев беше поканен от организаторите да представи „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ като добър пример за новофинансиран проект по ОПОС за споделена платформа за управление на отпадъците.

Вижте представянето на проекта в рамките на 4-та регионална среща, София 10-11 декември 2020 г. тук:

Прочети повече ...

13 ноември 2020 г.
Въпросници за събиране на информация

Във връзка с изграждането на „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, моля да отделите 5 минути от времето си за попълване на приложения въпросник.

За представители на бизнеса, моля, използвайте следния линк: https://forms.gle/jFxXyUXBm2qJAtxx7

За представители на неправителствения сектор, моля, използвайте следния линк: https://forms.gle/EqwzBFD2CRfdous97

Вашето мнение е важно за нас.
Благодарим Ви за съдействието!

Прочети повече ...

24 октомври 2020 г.
Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

След проведен конкурс по реда на Кодекса на труда, МАГИСТЕРИУМ ООД има удоволствието от 12.10.2020 г. да разполага с високо квалифициран екип от професионалисти за управлението и изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.“

Екипът е съставен от следните позиции: Ръководител екип, Финансов мениджър, Юрист, Технически сътрудник, Експерт информация и комуникация, Тематични експерти – 3 бр. и Експерти информационни и комуникационни технологии – 2 бр.

Прочети повече ...