BG16M1OP002-5.002 Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух

Проект BG16M1OP002-5.002-0014

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Проектното предложение включва актуализация на програмата за намаляване на нивата на ФПЧ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Враца, съгласно чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Община Враца е част от РОУКАВ "Северен/Дунавски” съгласно списъка на районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), утвърден със Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите и е включена в списъка като зона/териториална единица в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух единствено с фини прахови частици (ФПЧ10). Общината е една от 28-те общини в България идентифицирани с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ 10, на чиято територия има разположен пункт за мониторинг, данните от които се докладват ежегодно на Европейската комисия, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 2010/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух, която вече е в съдебна фаза. В общината е приета и действа "Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Враца за периода 2015-2018г". Действието на програмата и всички планирани мерки в нея изтичат през 2018 г. Целта е община Враца на възможно най-ранен етап да стартира процеса по актуализация на общинската си програма и да разполага с нова такава при изтичане на действащата, като бъдат планирани мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, водещи до постигане на определените норми за КАВ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ. Програмата и Планът за действие за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията община Враца следва да бъдат неразделна част от общинската Програма за опазване на околната среда.

НАШЕТО УЧАСТИЕ
Изготвяне и подаване на документи до РИОСВ за преценка на необходимостта от ЕО и ОС на Актуализираната програма за управление качеството на атмосферния въздух и доклад за ЕО и ОС, при постановено решение от РИОСВ за извършване на ЕО и ОС.

Бенефициент

Период на изпълнение

Дата на стартиране:
15 май 2017
Дата на приключване:
03 юни 2019

Обща стойност

112 416.00 ЛВ

Вижте повече

Проект BG16M1OP002-5.002-0021

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Съгласно определените по чл. 30 към Наредба №7/1999 г., райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Смолян попада в район, в който нивата на замърсител ФЧП10 превишават установените норми и/или нормите плюс определените допустими отклонения от тях. В Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден списък на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. В България има 28 общини с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и NOx. Това са общини, на чиито територии има разположени пунктове за мониторинг, данните от които се докладват ежегодно на Европейската комисия, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 2010/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух, която вече е в съдебна фаза. Една от тези общини е и община Смолян, където са отчетеният брой превишения на пределно допустимите стойности на „средногодишна концентрация на ФЧП10“ и „средногодишни нива на ФЧП10“.
За намаляване на замърсяването с ФПЧ10, Община Смолян е разработила и изпълнява Програма и план за действие с обхват 2015 – 2020 г. Реализирането на настоящето проектно предложение ще осигури разработването на качествена програма, дисперсно моделиране, план за действие и технически, финансов и екологичен анализ. Така подготвените документи адресират основните източници на замърсяване на атмосферния въздух, с което ще се подпомогне постигането на специфичната цел по приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 г.
Изпълнението на проектните дейности ще осигури и основа, подпомагаща избора на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ.
В съответствие с чл.37, ал.4 от Наредба 12/2010 г. в районите, в които е налице превишаване на установените норми се изготвят комплексни програми за достигане на установените норми за всеки отделен замърсител.

НАШЕТО УЧАСТИЕ
Подготовка на проектно предложение и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Смолян по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002 Разработване/актуализиране на общинските програми за качество на атмосферния въздух.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Бенефициент

Период на изпълнение

Дата на стартиране:
03 април 2019
Дата на приключване:
03 март 2021

Обща стойност

287 444.80 ЛВ

Вижте повече

Споделете тази страница