Projects

Проекти

Development and implementation of measures for mitigation and adaptation to climate change in Straldzha municipality

European structural and investment fundsOperational programme environment

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух

European structural and investment fundsOperational programme environment
Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци
European structural and investment fundsOperational programme environment

Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14

European structural and investment fundsOperational programme environment

Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците

European structural and investment fundsOPERATIONAL PROGRAMME INNOVATION AND COMPETITIVENESS

Подобряване на производствения капацитет в МСП

European structural and investment fundsOperational programme environment
CIRCE – „Ориентиране на европейските региони към кръгова икономика“
European structural and investment fundsOperational programme environment

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

European structural and investment fundsOperational programme environment

Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух

European structural and investment fundsOPERATIONAL PROGRAMME INNOVATION AND COMPETITIVENESS

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

European structural and investment fundsOperational programme environment

Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

European structural and investment fundsOperational programme environment

Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци