BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Проект BG16RFOP002-3.004

КРАТКО ОПИСАНИЕ
В периода от 27.11.2018 г. до 07.12.2018 г. бяха сключени 44 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 36 074 540,86 лева.
Към настоящия момент по процедурата са сключени общо 70 броя административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 57 904 012,66 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 “Списък на операциите” към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.

НАШЕТО УЧАСТИЕ
Preparation of a Resource Efficiency Audit according to a template prepared for the purposes of the project selection procedure BG16RFOP002-3.004 “Support for pilot and demonstration initiatives for efficient use of resources”, implemented within the framework of investment priority 3.2. of the Operational Program “Innovation and Competitiveness” 2014-2020.

Бенефициент

ДАНИС ООД
ЕКОН 91 ЕООД
МАРИСАН И КОЛЕВ АД
СД „ДИКОН – ДИМИТРОВ И КОЛЕВ”

Период на изпълнение

Дата на стартиране:
27 ноември 2018
Дата на приключване:

07 декември 2018

Обща стойност

57,904,012.66 лв

Вижте повече

Споделете тази страница